Disclaimer Afdrukken E-mailadres

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en Green Canyon Reizen deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tevens kan geen garantie worden gegeven dat de aangeboden producten en diensten immer beschikbaar zijn en tegen dezelfde voorwaarden worden aangeboden. Green Canyon Reizen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op de inhoud, de vormgeving, het beeld en de programmatuur van deze site komt toe aan Green Canyon Reizen en kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Links naar andere sites
Een aantal van de sites die in deze site als link zijn opgenomen staan niet onder het beheer van Green Canyon Reizen. Derhalve doet Green Canyon Reizen geen enkele toezegging van welke aard dan ook betreffende de inhoud van sites van derden. Het enkele feit dat Green Canyon Reizen een link met een andere site in haar site opneemt houdt geen ondersteuning, goedkeuring, sponsoring of gelieerdheid zijdens Green Canyon Reizen in met betrekking tot die site van derden, noch met de eigenaars ervan of de providers ervan. Green Canyon Reizen heeft deze links uitsluitend opgenomen voor uw gemak. Green Canyon Reizen heeft de informatie, de software en de producten op die sites niet getest en doet derhalve geen enkele toezegging met betrekking daartoe. Er zijn risico's verbonden aan het gebruiken van informatie, software en producten die op het Internet worden aangeboden, en Green Canyon Reizen raadt u met klem aan om kennis van die risico's te nemen voordat u wat dan ook via het Internet opvraagt, in gebruik neemt, zich daarop baseert of koopt.